எங்கள் பற்றி

இன்னும் பார்ப்பு

தயாரிப்புகள்

இன்னும் பார்ப்பு

செய்திகள்

உலோகத்திலிருந்து, கொள்ளைநோய்கள், சக்தியின் தொழில்நுட்பத்தில்

அறிமுகம் குறிப்பாக, ஸ்டீல் பண்புகள் உருவாக்கையில். இந்தக் கட்டுரையில், ஸ்டீல் பகுதிகள், அவற்றின் உடைகள், பயன்பாடுகள், வெவ்வேறு பகுதிகளில் அவற்றின் முக்கியத்துவத்தைக் குறித்து வெளிச்சம். 1. தொகுதிகளும் தன்மைகளும்:


வால்வ் பாகங்கள்

பொருளடக்கங்கள்: வால்வ பகுதிகளின் முக்கியத்துவம் 2. வலிவ தீர்வுகள் வால்வ் உற்பத்தியில் சுற்றுச்சூழல் கவனிப்புகள் 8. FAQகள்: 9.


வால்வ பகுதிகள்

திரவங்கள், வாயுகள், குழந்தைகள் ஆகியவற்றின் திரளான ஓட்டத்தை உறுதிப்படுத்துகின்றன. என்றபோதிலும், நம்பகமான ஒவ்வொரு வல்வத்திற்குப் பின்னால், வால்வப் பகுதிகள் என்று அறியப்படுகின்றன. இந்தப் பகுதிகள் மொத்த செயல்பாடு மற்றும் திறமைகளில் முக்கிய பங்கை வகிக்கின்றன, பல்வேறு தொழில்நுட்ப செயல்களுக்குள் நுழைய முயற்சி செய்யப்படுகிறது. ஒன்றை


தொழிற்சாலை பகுதியில் வாலிவின் எதிர்காலம்: திறமையையும் செயல்படுவதற்கு ஒரு பெரிய வழிநடத்துதல்

பொருளடக்கங்கள்: வால்வத்தின் பரிணாமத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுதல் மேம்பட்ட நடவடிக்கை மற்றும் நிலைமைக்கு மேம்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் சூழ்நிலையில் வலவ் பகுதிகள்


வால்வ பகுதிகள்

திரவங்கள், வாயுகள், மற்ற பொருட்கள் ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. என்றபோதிலும், ஒவ்வொரு நல்ல செயல்பாடும் வால்வம் பின்னால், இன்றியமையான பாகங்கள் உள்ளன. தொழில்நுட்ப சாதனங்களும் பொருட்களிலும், இதனால், திறமைகள், திறமை, திறமை, திறமைகளை உறுதிப்படுத்துவதில் வால்வப் பகுதிகள் மிக முக்கிய பங்கை வகிக்கின்றன. ஒரு முக்கிய வால்வல் பகுதி, வால்வ ஸ்டேம். செயல்படுத்துகிறது


வால்வ பகுதிகள் பராமரிப்பு

பொருளடக்கங்கள்: வாலவ் 3.1. பந்து வால்வ் பராமரிப்பு 3.2 வாட் வால்வ் பராமரிப்பு 3.3. க்ளோப் வால்வ் பராமரிப்பு 3.4. வால்வ் பராமரிக்கவும் 4. பராமரிப்பு வழிகம்


பெல்வ பாகங்களின் தொழில்நுட்பத்தில் மணல் புரிந்துகொள்ளுதல்

மணல் மணல், விசேஷமாக, வால்வம் பொருட்களின் தொழில்நுட்பத்திலேயே மிக முக்கியம். இந்தக் கட்டுரையில், மணல், அதன் பொருட்கள், அதன் தொழிற்சாலைக்கு அளிக்கும் நன்மைகள் ஆகியவற்றை நாம் ஆராய்வோம். ரீஸ் மணல். அடிப்படை மணல். அது பைத்தியம் உள்ளது.


வால்வ உற்பத்தியிலிருந்து வேசின் மணல் எதிர்காலம்

பொருளடக்கம் வாலவ் தயாரிப்பு 4. 6 அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs) 7. முடிவு 1 அறிமுகம்:


இன்னும் பார்ப்பு